• Bel ++31 (0) 6 27 11 11 50 voor vermissing binnen 24 uur

 • ANBI

 • Stichting Mantrailgroep Nederland is een zogenaamde "goede doelen organisatie".

  Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi).

  Dit betekend dat aan de Stichting Mantrailgroep Nederland overgemaakte giften fiscaal aftrekbaar zijn!
  Voor u en voor ons aantrekkelijk.

  Voor algemene informatie over de ANBI: KLIK HIER of voor De belastingvoordeel: KLIK HIER

[nxs: rendering of widget [pagination] failed, returning]
 • Gegevens ANBI

  Stichting Mantrailgroep Nederland (MNL)

  Fiscaal nummer: 85.04.26.571

   

  Contact gegevens:

  Halteweg 6, 7122MB Aalten

  Mailadres: mantrailgroep.nederland@gmail.com

  Alarmnummer: +31 (0) 6 27 11 11 50

   

  Bestuurssamenstelling per 01-06-2017:

  Voorzitter, Inzetleider: Monique van Weeren, telefoon mobiel 06-27 11 11 50 mantrailingnl@gmail.com

  Secretaris: vacant

  Penningmeester: Karin Lund, telefoon mobiel: 06 55447427

  Algemeen bestuurslid: Mariet van Ittersum, telefoon mobiel: 06 11126133

   

  JAARVERSLAG 2016

   

  Inleiding

   

  In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgelegd in de statuten van de stichting en wordt jaarlijks, indien nodig, aangepast. Aanpassingen, indien nodig, in het beleidsplan voor het komende jaar worden vastgesteld tijdens de laatste bestuursvergadering van het voorgaande jaar.

  Doelstelling :De doelstelling van de Stichting Mantrailgroep Nederland is het opleiden van hondengeleiders en mantrailhonden met als doel deze in te kunnen zetten bij vermissingen. De stichting heeft per eind 2016 11 leden , waarvan 2 aspirant-leden en 12 honden waarvan een aantal reeds met vele jaren (inzet)ervaring. De stichting werkt nauw samen met de overkoepelende Samenwerkende Reddingshonden Organisaties en met overheidsinstanties zoals Politie en Brandweer. Zoekacties vinden plaats in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen - onderdeel van de Dienst Nationale Recherche Informatie van de Politie.

  Werkzaamheden/activiteiten: Zoals in de doelstelling staat vermeldt, is het doel van de stichting het opleiden en inzetten van mantrailhonden, honden die het geurspoor van één specifiek persoon (de vermiste) volgen. Momenteel krijgt de stichting zo'n 10- 40 keer per jaar een verzoek tot inzet, waarbij het ongeveer in de helft van de gevallen daadwerkelijk tot inzet komt.

  De werkzaamheden en overige activiteiten van de stichting zijn:

  • het inzetten van mantrailteams bij vermissingen;
  • het opleiden van honden en begeleiders;
  • het opleiden van examinatoren;
  • het geven van voorlichting aan overheidsinstanties, andere reddingsorganisaties en particulieren;
  • het geven van demonstraties;
  • het organiseren van oefeningen, al dan niet in samenwerking met andere reddingshondenorganisaties;
  • het deelnemen aan seminars en cursussen voor verdere kennisvergaring;
  • het onderhouden van contacten met andere relevante organisaties (overheid en particulier).

   

  Beloningsbeleid: De stichting kent geen winstoogmerk en bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor de activiteiten die de aangeslotenen van de stichting, inclusief het bestuur, ondernemen, wordt geen enkele vorm van financiële beloning of vergoeding toegekend.

   

  Financiële verantwoording:

  De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

  • donaties van particulieren;
  • sponsor-/promotieactiviteiten;
  • trainingsgelden van aangeslotenen;
  • instapgelden van aangeslotenen.

  De uitgaven van de Stichting bestaan uit:

  • (veiligheids)kleding voor inzetten;
  • materiaal (porto’s e.d.);
  • brandstofkosten voor inzetten;
  • administratie- en bankkosten;
  • kosten voor promotie en PR;
  • bestuurskosten (niet zijnde vergoedingen aan bestuursleden).

  De werving van fondsen gebeurt door een donatieknop op de website, tijdens evenementen en demonstraties en op een directe manier tijdens contacten met relaties.

  Het beheer van de verkregen fondsen vindt plaats door de penningmeester. Deze registreert alle binnenkomende en uitgaande gelden en onderhoudt de contacten met de bank. De penningmeester houdt de overige bestuursleden op de hoogte van de financiële stand van zaken en op de jaarlijkse vergadering van alle aangeslotenen wordt de financiële stand van zaken doorgenomen.

   

   

  Beleidsplan 2017

   

  Het beleidsplan voor 2017 is in lijn met het algemene beleid en het hoofddoel van de stichting: het opleiden en inzetten van mantrailteams bij vermissingen.

  Daarnaast ligt in 2017 ook de focus op:

  • Het verstrekken van informatie over inzetten via de website en tijdens demonstraties.
  • Informatie verstrekken aan andere reddingshonden organisaties over de functie van het mantrailen binnen het reddingswerk.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een specifiek certificeringssysteem ter bevordering van het selecteren van kwalitatief goed op geleide mantrailingteams.
  • Bijhouden van aanwezigheidsroosters van trainingen.
  • Het werven van fondsen tijdens lezingen, demonstraties en bij evenementen zoals Rescue Vlissingen.

   

   

  Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2016

   

  Een aantal leden van onze groep heeft seminars en workshops op het gebied van mantrailing gevolgd, al dan niet met hond ter vergroting van de kennis.

  Eén lid heeft ook dit jaar zowel voor eigen groep als daarbuiten mantrailing- instructie gegeven op diverse workshops en seminars in binnen- en buitenland.

  We hebben dit jaar (2016) een eigen seminar gehad met een instructeur uit de VS: Kevin Baughn (GAK9) Daar heeft de hele groep van meegeprofiteerd.

  Tijdens de inzetten, die allen plaatsvonden op verzoek van Politie (direct of via de Samen- werkende Reddingshonden Organisaties),hebben wij ons coöperatief opgesteld, informatie uitgewisseld en vragen van andere reddingshondenorganisaties beantwoord. Wij zijn dit jaar 15 keer opgeroepen. Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke trainingen geweest met andere reddingshondenorganisaties om de samenwerking tussen de verschillende disciplines van het reddingshondenwerk te optimaliseren en van elkaar te leren.

  Om de veiligheid en herkenbaarheid van onze leden tijdens inzetten en trainingen te vergroten, zijn er door de leden van de groep veiligheidsvesten aangeschaft alsmede kleding met het logo en badges van onze groep. Daarnaast zijn er flyers gemaakt, een banner en stickers gedrukt voor promotionele activiteiten zoals demonstraties en schoolbezoeken.

  Er is een certificeringssysteem opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. Vanwege de onafhankelijkheid en de behoefte van andere mantrailers om examen te doen, is de certificering uit handen gegeven aan een andere organisatie “K9 SAR Mantrailing Nederland”. Het bestuur stimuleert mantrailingteams tot het doen van de examens om zodoende kwaliteit te waarborgen en snel goed gecertificeerde inzetteams te hebben. Inzetteams die in staat zijn om een op de realiteit toegespitste situatie adequaat uit te werken. Alleen op die manier kunnen we waarborgen dat de diverse teams ook in staat zijn bij echte vermissingszaken te assisteren door het volgen van het spoor van de vermiste - en deze zo nodig te identificeren.

  Het bestuur heeft een vergaderschema opgesteld om regelmatiger (minstens vier keer per jaar) te vergaderen. Er is een “dropbox” folder setup gecreëerd om documenten met het bestuur en de overige leden te kunnen delen. Tevens worden via een online afspraken database de trainingen over langere termijn ingepland. Er wordt bijgehouden waar er getraind wordt, op wat voor soort terrein, aard van de training en wie er bij aanwezig zijn.

  In 2016 had de Stichting Mantrailgroep Nederland (MNL) 11 leden. Alle leden waren wekelijks actief met trainen om hun hond op te leiden. Trainingen vonden één of twee keer per week plaats.

  In 2016 zijn er 13 inzetten in Nederland geweest, waarbij de hond daadwerkelijk heeft gewerkt. Er was daarnaast een veelvoud aan aanvragen voor inzetten, waarbij het niet tot daad- werkelijk inzetten kwam omdat de het spoor te oud was (na 24 uur wordt het volgen van een geurspoor vrijwel onmogelijk) of omdat de vermiste persoon al gevonden werd tijdens het aanrijden naar de locatie. Alle inzetten vonden plaats in samenwerking met de Samenwerken- de Reddingshonden Organisaties, of op verzoek van de politie / familie met toestemming van de politie. We hebben bij elke inzet bijgedragen tot de oplossing van de vermissing, hetzij door het daadwerkelijk vinden van de vermiste, hetzij door het geven van aanwijzingen zoals de richting waarin de vermiste was verdwenen.

   

  goedgekeurd door het bestuur en de aangeslotenen van de Stichting. 

 • Financieel jaarverslag 2016

  1. Samenvatting Het kapitaal van de stichting (saldo rekening-courant bij de bank) is dit jaar fors gegroeid, waardoor 2016 is afgesloten met een mooi positief resultaat. Dit is mede te danken aan diverse sponsoractiviteiten en donaties van derden. Deze middelen worden onder andere besteed aan het aanschaffen van materiaal, scholing/bijscholing e.d. Het aantal aangeslotenen in 2016 ten opzichte van 2015 is nagenoeg gelijk gebleven. De stichting heeft sinds 10 oktober 2016 een nieuwe penningmeester.
  2. Beloningsbeleid Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 3
  3. Wijziging penningmeester Per 10 oktober 2016 is het penningmeesterschap overgenomen door Karin Lund. Zij was voordien algemeen bestuurslid. Per genoemde datum heeft de stichting afscheid genomen van Wanda Hensen, als aangeslotene en penningmeester.
  4. Resultatenrekening en balans: zie bijlage hieronder
   1. Toelichting op resultatenrekening  Hieronder volgt een korte toelichting op enkele posten van de resultatenrekening die noemenswaardig zijn.
   2. Resultaat 2016 De resultatenrekening laat in 2016 een positief resultaat zien. Dit positieve resultaat is het gevolg van de vele sponsoracties die in 2016 door de leden zijn uitgevoerd, als ook van diverse donaties van particulieren.
   3. Materiaal In 2015 is gestart met het kledingpakket. Dit vroeg een investering van zowel de stichting als de aangeslotenen. In 2016 zijn twee nieuwe aangeslotenen toegetreden tot de stichting en hebben een kledingpakket aangeschaft. Daarnaast heeft de stichting een tent aangeschaft die gebruikt wordt bij sponsoractiviteiten en tijdens bivak e.d.
   4. Vergaderkosten De vergaderkosten zijn ten opzichte van 2015 licht gestegen. De reden hiervan is dat er enkele extra vergaderingen zijn ingelast om lopende zaken te kunnen bespreken.
   5. Statiegeld kleding In 2016 heeft het bestuur besloten dat wanneer een aangeslotene stopt bij de stichting alle kleding met logo dient te worden ingeleverd, inclusief logopad van softshelljas. Ter compensatie ontvangt de uittredende aangeslotene een bedrag van € 75,00 (aangeschaft voor circa € 125,--).
   6. Sponsoring/donaties In 2016 hebben de aangeslotenen een aanzienlijk bedrag aan sponsoring en donaties binnengehaald. Een substantiële bijdrage (€ 300,--) is geleverd door de Rabobank Graafschap. In het kader van Helden om de Hoek heeft de stichting dit bedrag gewonnen. Ook de ‘Kleptomaanactie’ bij Momodogs heeft een aanzienlijk bedrag aan donaties opgeleverd (€ 297,30).
   7. Kosten bank Door wijzigingen in het beleid van de bank zijn de kosten substantieel hoger geworden. Voor 2017 wordt wederom een stijging van de kosten verwacht. In 2016 bedroegen de maandelijkse vaste kosten € 10,65. Per 2017 bedragen deze kosten € 16,05. De verhoging van de maandelijkse kosten met € 5,40 worden veroorzaakt door: - extra Wereldpas voor penningmeester € 1,65; - wijziging pakket internetbankieren naar professional met één extra gebruiker € 3,50; - verhoging van de maandelijkse vaste kosten met € 0,25.